Imaginatio et actio

Pojęcie ezoteryzmu, które wywołuje tak wiele różnych skojarzeń, ukrywa również rzeczywistość wyobrażoną, pełną paradoksalnych obrazów i kategorii. Ich ekspresja mieści w sobie nadzieję i nostalgię, szaleństwo i misję, odwagę i zwątpienie. Jednocześnie zacierają się w niej wyraźne granice między tym, co rzeczywiste i zmyślone, racjonalne i irracjonalne. Te wymiary znajdują swoją ekspresję w inspirowanej ezoteryzmem sztuce a także w praktyce ezoterycznej. Jeśli bowiem granice wyobraźni wyznaczają przestrzeń ludzkiego świata, to są też one ciągle przekraczane a dynamika tej transgresji stanowi niewątpliwie jeden z najciekawszych problemów badawczych związanych z tą tematyką.

W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy się zastanowić w jaki sposób ezoteryzm zawłaszcza wyobraźnię, jak ją kształtuje, w jaki sposób ją wyraża i jak się nią posługuje. Chcemy więc przyjrzeć się treściom i znaczeniom, nieraz głęboko ukrytym w ikonograficznych zagadkach, symbolice tekstu, alegoriach przekazu. Zamierzamy wniknąć analizą w światy kreowane w inicjacyjnych mitach i opowieściach oraz w rytualnej praktyce. Jesteśmy także zainteresowani refleksją nad sposobem, w jaki wyobrażone ezoteryczne światy i działania funkcjonują w powszechnym odbiorze.

Zainteresowanych zapraszamy do podjęcia tematów:
– kreowanie światów ezoterycznych,
– kreatywna wyobraźnia,
– mitologie ezoteryczne w działaniu – przeszłość i teraźniejszość,
– przekształcanie rzeczywistości za pomocą praktyk ezoterycznych,
– instytucjonalizacja działań i wyobrażeń,
– ezoteryczne źródła o wyobraźni,
– sztuka ezoteryczna, jej inspiracje i symbolika,
– przestrzeń wyobraźni w ezoterycznych rytuałach,
– inicjacja ezoteryczna w perspektywie wyobraźni,
– wyobrażenie świata w ezoteryzmie,
– odrealnienie świata w ezoterycznej wyobraźni.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami organizacyjnymi konferencji.

ORGANIZATORZY

Instytucje:
Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
tel. 12 663 17 55
fax. 12 663 17 56

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Izabela Trzcińska
Dr Wojciech Kosior
Dr Zbigniew Łagosz
Dr Agata Świerzowska
Mgr Katarzyna Bajka
Mgr Karolina Hess
Mgr Anna Kuchta
Mgr Joanna Malita-Król
Mgr Larysa Michalska

Komitet naukowy Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem:
Prof. dr hab. Alicja Baluch
Prof. dr hab. Marta Kudelska
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Prof. dr hab. Anna Mikołejko
Prof. dr hab. Joanna Sachse
Prof. dr hab. Beata Szymańska
Dr hab. Artur Jocz
Dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
Jerzy Prokopiuk


The concept of esotericism, which evokes so many different associations, also hides an imaginary reality, full of paradoxical images and categories. Their expression comprises hope and nostalgia, insanity and mission, bravery and doubt. At the same time, it blurs the distinct lines between the real and the imagined, the rational and the irrational. These dimensions find their reflection in art that is inspired by esotericism, as well as in esoteric practice. For even if the boundaries of imagination delimit the space of the human world, they are also constantly transgressed and the dynamics of this transgression constitute without doubt one of the most interesting research issues in this field.

During our conference we would like to reflect on the way in which esotericism conquers the imagination, how it forms it, expresses it and how it engages it. Thus, we would like to look at the contents and meanings which are often hidden deeply in iconographic riddles, in textual symbolism, in allegories of tradition. We intend our analysis to facilitate our access into a world founded in myths and stories of initiation, as well as ritual practice. We are also interested in a reflection on the manner in which imaginary esoteric worlds and actions function in a common mental space.

We invite anyone interested to submit papers on the following topics:
– the creation of esoteric worlds,
– creative imagination,
– esoteric mythologies in action – the past and present,
– transforming reality through esoteric practice,
– the institutionalisation of action and imagination,
– esoteric sources of imagination,
– esoteric art, its inspirations and symbolism,
– the space of the imagination in esoteric rituals,
– esoteric initiation in the perspective of imagination,
– the image of the world in esotericism,
– the derealisation of the world in esoteric imagination.

See the organisational details of the conference.

ORGANISERS

Institutions:
Polish Society for the Study of Western Esotericism
Grodzka Street 52
31-044 Cracow

Centre for Comparative Studies of Civilisations
Grodzka Street 52
31-044 Cracow
phone 12 663 17 55
fax 12 663 17 56

Organising committee:
Dr hab. Izabela Trzcińska
Dr Wojciech Kosior
Dr Zbigniew Łagosz
Dr Agata Świerzowska
Mgr Katarzyna Bajka
Mgr Karolina Hess
Mgr Anna Kuchta
Mgr Joanna Malita-Król
Mgr Larysa Michalska

Scientific committee of the Polish Society for the Study of Western Esotericism:
Prof. dr hab. Alicja Baluch
Prof. dr hab. Marta Kudelska
Prof. dr hab. Anna Mikołejko
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Prof. dr hab. Joanna Sachse
Prof. dr hab. Beata Szymańska
Dr hab. Artur Jocz
Dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
Jerzy Prokopiuk